Ekologiska produkter

Ekologiska produkter

De senaste trettio åren har intresset för ekologiska produkter ökat kraftigt. En strävan efter att hitta mer långsiktigt hållbar produktion och konsumtion har varit vägledande för utvecklingen av den ekologiska trenden. Framför allt är det inom livsmedelssektorn som ekologisk produktion haft en kraftig tillväxt och det är även inom livsmedel som den ekologiska trenden har startat. Många konsumenter, men även jordbrukare och livsmedelsföretag, såg ett behov av att bruka jorden mer långsiktigt hållbart. En preferens för det naturliga, det enkla och det långsiktigt hållbara har varit ledande värdeord för utvecklingen av den ekologiska trenden.

Den ekologiska livsmedelsproduktionen ekologisk livsmedelsproduktion sker utan användning av bekämpningsmedel (mot t.ex. insekter, svampar, skadedjur) och tillförsel av konstgödsel. Genetiskt modifierade organismer får inte användas och detsamma gäller bestrålning. Det råder en generellt restriktiv hållning till användning av antibiotikaförskrivning till livsmedelsproducerande djur. Det finns särskilda regler och krav för att ett jordbruk ska kunna certifieras som ekologiskt. I Sverige finns en ekonomisk förening, KRAV, som utfärdar certifieringar. Det finns även andra certifieringsorgan, men KRAV är det största och mest välkända. Jordbruksprodukter som producerats på godkända gårdar får använda KRAV:s varumärke på sina produkter. Det finns särskilda regler för olika typer av gårdar.

Ekologisk produktion sker både av spannmål, mjölk, kött och fläsk, oljor, grönsaker, kaffe, te, kryddor m.m. Dessa produkter kan sedan vidareförädlas och säljas med ekologisk märkning. Inom EU finns ett särskilt direktiv som reglerar kraven på vad som anses utgöra ekologisk livsmedelsproduktion och på nationell nivå finns även regler utfärdade av livsmedelsverket. Minst 95% av innehållet i livsmedel måste vara ekologiskt för att det förädlade livsmedlet ska kunna erhålla en ekologisk certifiering och märkning. För kött- och mjölkproduktion krävs t.ex. att fodret som djuren äter ska vara ekologiskt producerat och till stor del producerat på den egna gården. Under senare tid har det skett en vidareutveckling av de ekologiska produkterna i den meningen att livsmedelstillverkarna även tar bort sötningsmedel, aromer m.m. för att skapa så naturliga livsmedel som möjligt. Namnet ekologisk produktion är sprunget ur ekologi, som är en vetenskaplig disciplin och handlar om samspelet mellan levande organismer och den miljö som de lever i.

Från att ha sitt ursprung inom livsmedelsproduktion har den ekologiska trenden utvecklats även inom andra områden. Även här strävas det efter långsiktig hållbarhet, genom att ta ansvar för miljön och sin omgivning – det enkla och det naturliga. Ekologiska hudvårdsprodukter och parfymer, intimprodukter från vuxen.se, ekologiska möbler, ekologiska leksaker och ekologiska kläder. Den ekologiska trenden växer inom många olika kategorier och segment. Numer erbjuds även ekologiska tjänster, t.ex. ekologiska resor. Ofta kopplas de ekologiska produkterna till ett certifikat som kan användas på förpackningar och i marknadsföringsmaterial. Förutom att produkterna är ekologiska förknippas de vanligtvis med att de är miljövänliga och ibland är certifierade för fair trade. I de fall så är möjligt arbetas det ofta även aktivt med återvinning och re-use. Den ekologiska trenden är under stark tillväxt även inom dessa områden.

dante